Uvod

Ovim dokumentom određuju se uslovi poslovanja i kupovine proizvoda GMP d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: „Prodavac“), sadržaj prava i obaveza između Prodavca i kupaca, uslovi i način narudžbe i kupovine proizvoda, cijena proizvoda i plaćanje, isporuka proizvoda, avans, prelaz rizika, pravo kupca na prigovor, odnosno reklamaciju, garancija, zaštita ličnih podataka, mjerodavno pravo i nadležnost za rješavanje sporova, te druga pitanja vezana za zaključivanje ugovora između Prodavca i kupaca.

Podaci o Prodavcu:

Poslovno ime: GMP d.o.o. Banja Luka

Sjedište: Karađorđeva broj 2, Banja Luka

JIB: 4404339960001

MBS/Reg. uložak: 57-01-0221-18

Sjedište PJ GMP Enterijeri: Karađorđeva broj 2, Banja Luka

Kontakt podaci

Broj telefona: + 387 51 300 015

E-mail: info@gmpenterijeri.com

Sjedište PJ Como: Ivana Gorana Kovačića broj 203b, Banja Luka

Kontakt podaci

Broj telefona: +387 51 942 001

E-mail: info@como.ba

Opšti uslovi poslovanja predstavljaju sastavni dio ugovora koje Prodavac zaključuje sa kupcima, te se kao takvi, uz eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između ugovornih strana, primjenjuju na sve zaključene ugovore sa kupcima. Isti se primjenjuju bez obzira u kojoj poslovnoj jedinici Prodavca kupac vrši kupovinu proizvoda. U slučaju bilo kakvog neslaganja, prednost imaju posebne ugovorne odredbe, a zatim odredbe Opštih uslova poslovanja. Bilo kakva odstupanja od Opštih uslova poslovanja biće punovažna i proizvodiće pravno dejstvo u slučaju da su ugovorena u pisanoj formi (uključujući i elektronsku formu).

Opšti uslovi poslovanja primjenjuju se na cjelokupnu ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku, predračune, račune, kao i sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda ili pružanje usluga od strane Prodavca. Danom potpisivanja predračuna, odnosno zaključivanjem kupoprodajnog ugovora, kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa Opštim uslovima poslovanja, da ih je razumio, i da je sa istim saglasan, kao i da prihvata sve njihove odredbe.

Kupac je bilo koje fizičko ili pravno lice, koje izvrši naručivanje ili kupovinu proizvoda i/ili usluga, u bilo kojoj poslovnoj jedinici Prodavca. Pojmom kupac obuhvaćen je i potrošač kao fizičko lice koje kupuje, poručuje, stiče ili koristi proizvode ili usluge za svoje potrebe i za potrebe svog domaćinstva ili kome je upućena ponuda za robu ili uslugu, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Opštim uslovima primjenjuju se odredbe Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima, te drugih važećih propisa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Kupovina proizvoda

Kupac vrši narudžbu i kupovinu proizvoda u poslovno-prodajnim objektima Prodavca, odnosno u poslovnim jedinicama:

  1. GMP enterijeri, ul. Karađorđeva br. 2, Banja Luka,
  2. Como, ul. Ivana Gorana Kovačića broj 203b, Banja Luka.

Proizvodi koji se nalaze na internet stranicama kojima upravlja Prodavac, i to www.gmpenterijeri.com, te www.como.ba, kao i izvedenicama sa ovih web stranica, izložbeni su primjerci, i njihova kupovina moguća je isključivo u poslovno-prodajnim objektima Prodavca.

Proizvod iz serijske proizvodnje prodaje se po uzorku, u kojem slučaju kupac vrši narudžbu proizvoda. Prilikom vršenja narudžbe kupcu se izdaje predračun.

Ukoliko se radi o proizvodu dostupnom na stanju, odnosno u magacinu, Prodavac i kupac zaključuju kupoprodajni ugovor, te se kupcu izdaje račun.

Cijena proizvoda i plaćanje

Cijene proizvoda iskazane su domaćoj valuti (Konvertibilna marka – KM), te iste uključuju porez na dodatnu vrijednost (PDV), prema važećoj stopi u skladu sa zakonskim propisima.

Cijene proizvoda su na jasan, lako uočljiv i čitljiv način istaknute na proizvodu, odnosno neposredno pored proizvoda.

U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, unosa, montaže, izrade idejnih rješenja i drugi troškovi zasebnih usluga. Kupac će na jasan i razumljiv način biti obaviješten o iznosu navedenih troškova u skladu sa predočenim cjenovnikom, a zaključivanjem ugovora kupac potvrđuje da je saglasan i sa ovim troškovima.

U slučaju narudžbe proizvoda od strane kupca, ukoliko se radi o prodaji po uzorku, kupcu se izdaje predračun po kojem kupac vrši uplatu avansa, kao znak da je ugovor zaključen. Svojim potpisom na predračunu i uplatom kapare u visini iznosa koji zavisi od vrste proizvoda, ali nije manji od 30% vrijednosti proizvoda, kupac potvrđuje narudžbu.

Ukoliko se radi o prodaji proizvoda iz magacina, kupcu se izdaje račun u skladu sa važećim propisima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te kupac vrši uplatu cijene u trenutku zaključivanja ugovora.

Kod plaćanja računa avans se uračunava u iznos, odnosno cijenu proizvoda.

Proizvod ostaje u svojini Prodavca sve dok kupac u cijelosti ne izmiri svoje obaveze.

Kupac plaćanje cijene vrši u gotovini ili putem bankovne kartice ili žiralno.

Odgovornost kupca

Kupac je odgovoran za tačnost podataka navedenih pri zaključivanju ugovora, te je u slučaju promjene takvih podataka dužan da o tome obavijesti Prodavca pisanim putem ili na drugi pogodan način, u razumnom roku od promjene podataka.

Kupac posebno odgovara za tačnost ličnih podataka, podataka o mjerama i dimenzijama koje je naveo prilikom narudžbe proizvoda, kao i za dodatne zahtjeve u pogledu promjene svojstava proizvoda po želji kupca, posebno nakon što je započela izrada proizvoda kupljenog po uzorku.

Ukoliko Prodavac pretrpi štetu zbog netačnih mjera, dimenzija ili podataka dostavljenih prilikom naručivanja i kupovine proizvoda, ili dodatnih zahtjeva nakon početka izrade proizvoda, kupac je dužan da istu nadoknadi. Prodavac ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao posljedica dostavljanja od strane kupca netačnih podataka, specifikacija, projekata, mjera ili drugih informacija vezanih za proizvod.

Ukoliko Prodavac zbog narudžbe ili odustanka kupca pretrpi štetu veću od iznosa uplaćenog avansa, zadržava pravo da potražuje naknadu štete do punog iznosa, uz uračunavanje već uplaćenog avansa.

Isporuka

Prodavac i kupac u trenutku naručivanja ili kupovine proizvoda ugovaraju način i rok isporuke proizvoda.

Način isporuke može biti ugovoren tako da kupac preuzme proizvod u magacinu Prodavca ili da Prodavac izvrši dostavljanje, unos i montažu proizvoda kupcu.

Rok za isporuku proizvoda teče od dana potpisivanja predračuna, odnosno zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko je ugovorena isporuka dostavljanjem proizvoda, rok isporuke naveden je na predračunu u formi kalendarske sedmice u godini, odnosno naznačen je prilikom zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

U slučaju da Prodavac iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti da izvrši isporuku u skladu sa ugovorenim rokom, dužan je o tome bez odlaganja obavijestiti kupca i preduzeti sve raspoložive aktivnosti kako bi u naknadnom, primjerenom roku ispunio obavezu isporuke proizvoda.

Prelaz rizika i čuvanje proizvoda

Prodavac je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda koji su postojali u trenutku prelaza rizika na kupca, bez obzira na to da li je to Prodavcu bilo poznato. Neznatan materijalni nedostatak proizvoda ne uzima se u obzir.

Rizik prelazi na kupca na dan ugovorene predaje, odnosno isporuke proizvoda.

Ako predaja, odnosno isporuka proizvoda nije izvršena zbog kupčevog zakašnjenja, rizik prelazi na kupca u času kada je došao u zakašnjenje. Prodavac ni u kom slučaju ne odgovara za materijalne nedostatke ili bilo kakva oštećenja proizvoda nastala nakon što je kupac došao u zakašnjenje sa preuzimanjem proizvoda ili dostavljanjem instrukcija i omogućavanjem dostavljanja.

Ukoliko kupac ne izvrši preuzimanje proizvoda, odnosno ne dostavi instrukcije i ne omogući dostavljanje u ugovorenom roku, Prodavac zadržava pravo da:

  1. Održi ugovor na snazi, na način da pisanim putem pozove kupca da izvrši svoju obavezu, tj. preuzme proizvod ili dostavi instrukcije i omogući dostavljanje, uz ostavljanje dodatnog roka kupcu za ispunjenje obaveza,
  2. Raskine ugovor i zadrži uplaćeni iznos avansa, nakon čega proizvod može prodati drugom kupcu bez ograničenja.

Ukoliko kupac ne ispuni blagovremeno svoju obavezu preuzimanja, odnosno dostavljanja instrukcija i omogućavanja dostavljanja proizvoda, a Prodavac održi ugovor na snazi, pa kupac ni u naknadnom roku od 15 dana od ugovorenog novog roka isporuke ne izvrši navedene obaveze, Prodavac, ukoliko ne bude drugačije ugovoreno sa kupcem, zadržava pravo da:

  1. naplati troškove čuvanja proizvoda u skladištu i to u iznosu od 5,00 KM po danu zakašnjenja, s tim da ukupni iznos naknade za čuvanje ne može biti veći od od jedne polovine cijene proizvoda koji je predmet prodaje, ili
  2. raskine ugovor i zadrži uplaćeni iznos avansa.

U slučaju da predaja, odnosno isporuka proizvoda nije izvršena zbog kupčeve docnje, kupac će snositi i druge troškove čuvanja proizvoda u skladištu Prodavca, koji se odnose na održavanje proizvoda u stanju i sa svojstvima kako su ugovorena kupoprodajnim ugovorom.

Viša sila

Prodavac i kupac se oslobađaju odgovornosti za neispunjenje ili zakašnjelo ispunjenje svojih obaveza, ukoliko je do neispunjenja ili zakašnjelog ispunjenja došlo zbog događaja nastalih nakon narudžbe i/ili kupovine proizvoda od strane kupca, a koji se nisu mogli spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), kao što su: požar, poplava, zemljotres, druge elementarne nepogode, pandemija, vladine intervencije, građanski nemiri, rat i slično.

U slučaju nastupanja događaja više sile, odgađaju se rokovi izvršenja za vrijeme trajanja više sile i događaja koji onemogućavaju ispunjenje ugovornih obaveza.

Prigovor i garancija

Kupac je obavezan prilikom preuzimanja proizvoda izvršiti pregled proizvoda i odmah podnijeti prigovor, ukoliko utvrdi da proizvod sadrži materijalne nedostatke ili oštećenja.

Kupac ima pravo podnijeti prigovor, odnosno reklamaciju, kao i pravo na otklanjanje nedostataka na proizvodu u garantnom roku, u skladu sa uslovima iz garantnog lista.

Prigovor kupca koji se odnosi na odstupanja u sastavu tekstila, površini i boji kupljenog proizvoda, a koja odstupanja su uobičajena na tržištu, neće biti usvojen. Manja odstupanja u izradi, vezana za nijansu boje, takođe neće biti uzeta u obzir, imajući u vidu da su uzorci prikazani samo u svrhu obavještavanja i približnog određivanja svojstava proizvoda, bez obećanja potpune saobraznosti.

Prodavac će prigovore koje zaprimi evidentirati u skladu sa važećim zakonskim propisima, te će na iste odgovoriti u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Ukoliko prigovor kupca bude usvojen, kupac ima mogućnost da zahtjeva:

  1. Popravku proizvoda bez dodatnih troškova,
  2. Zamjenu proizvoda bez dodatnih troškova,
  3. Povrat uplaćenog iznosa i naknadu troškova povrata proizvoda,
  4. Snižavanje cijene proizvoda.

Prodavac je dužan popravku, zamjenu ili snižavanje cijene izvršiti u primjerenom roku, ne dužem od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva, s tim da se ovaj rok iz opravdanih razloga može produžiti u skladu sa redovnim rokovima dobavljača Prodavca.

Ukoliko se nakon prve popravke pojavi isti ili sličan nedostatak na istom proizvodu, Prodavac će po izboru kupca omogućiti zamjenu ili odgovarajuće umanjenje cijene ili izvršiti povrat uplaćenog iznosa.

Prigovor, odnosno reklamacija se neće uvažiti ukoliko je fizičko oštećenje proizvoda prouzrokovano od strane kupca i/ili neovlaštenog lica, ukoliko je oštećenje nastalo greškom kupca i/ili trećeg lica, nestručnim rukovanjem, postavljanjem, unosom i montažom proizvoda od strane kupca i/ili trećeg lica ili vršenjem popravki od strane neovlaštenog lica.

Kupac ima pravo na otklanjanje nedostataka na proizvodu u garantnom roku u skladu sa uslovima garantnog lista koji se kupcu izdaje uz fiskalni račun, prilikom kupovine proizvoda. Garantni rok počinje da teče od datuma isporuke proizvoda, a u svrhu ostvarivanja prava iz garancije potrebno je da kupac predoči Prodavcu fiskalni račun i ovjeren garantni list. Prava iz garancije se neće moći ostvariti u slučajevima istaknutim u garantnom listu.

Komunikacija

Komunikacija između Prodavca i kupca, koja se odnosi na proces narudžbe i kupovine proizvoda, plaćanje, isporuku i druga pitanja vezana za realizaciju ugovora, obavlja se neposredno u poslovnim jedinicama Prodavca, telefonskim putem, putem elektronske pošte ili na drugi pogodan način.

Prodajni podsticaji

Prodavac zadržava pravo da sprovodi prodajne podsticaje u skladu sa Zakonom o trgovini, odnosno da nudi proizvode i/ili usluge pod povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu ponudu. U tom slučaju, Prodavac će u pisanoj formi utvrditi pravila sprovođenja prodajnog podsticaja, te će ista jasno i vidljivo istaknuti u poslovnom prostoru, na način da budu lako dostupna potrošačima.

Zaštita ličnih podataka

Lični podaci kupaca zaštićeni su i čuvaju se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o zaštiti potrošača i drugih važećih propisa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Prodavac lične podatke prikuplja i obrađuje na osnovu saglasnosti kupaca, kao i na osnovu zakonskog ovlaštenja za obradu.

Zaključivanjem ugovora kupac potvrđuje da je saglasan da se njegovi lični podaci obrađuju u postupku naručivanja i kupovine proizvoda, kao i postupku pružanja dodatnih usluga (na primjer, isporuke, unosa, montaže i sl.).

Prikupljeni lični podaci će se koristiti radi zaključivanja ugovora i ispunjavanja ugovornih obaveza, kao i radi dostavljanja informacija o ponudama proizvoda, marketinškim i promotivnim aktivnostima. Obrada ličnih podataka će se sprovoditi u najmanjoj mogućoj mjeri, samo u svrhu za koju se lični podaci prikupljaju i u obimu neophodnom da bi se ispunila svrha prikupljanja i obrade.

Prodavac će preduzeti odgovarajuće organizacione i tehničke mjere protiv neovlaštenog ili slučajnog pristupa ličnim podacima, mijenjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlaštenog prenosa, drugih oblika nezakonite obrade podataka, kao i mjere protiv zloupotrebe ličnih podataka.

Kupac ima pravo da bude obavješten o obradi ličnih podataka, izvoru podataka (ukoliko podaci nisu dostavljeni od strane samog kupca), pravu na pristup, izmjenu, dopunu, brisanje i prenos podataka, pravo da se usprotivi obradi ličnih podataka u promotivne i marketinške aktivnosti, kao i pravu na podnošenje prigovora ukoliko posumnja da je njegovo pravo povrijeđeno ili postoji direktna opasnost od povrede.

Ukoliko kupac iskoristi svoje pravo na brisanje podataka, Prodavac nije odgovoran za neizvršavanje ugovornih obaveza za čije ispunjenje je obrada ličnih podataka nužna i neophodna.

Prodavac neće prenositi ili otkrivati lične podatke kupaca trećim stranama, izuzev ako se radi o zahtjevu nadležnih državnih, republičkih ili drugih organa i organizacija, da bi se ispunile njihove nadležnosti utvrđene zakonom.

Kupac garantuje da su lični podaci koje je naveo tačni, autentični, potpuni, ažurni i istiniti.

Završne odredbe

Ukoliko jedna ili više odredbi ovih Opštih uslova poslovanja ili kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavca i kupca postane nevažeća ili ništavna, to neće uticati na punovažnost ostalih odredbi ugovora.

Prodavac zadržava pravo da vrši izmjene ili dopune Opštih uslova poslovanja. U tom slučaju, izmjenjeni i dopunjeni Uslovi stupaju na snagu danom donošenja, i isti se primjenjuju na buduće ugovore i poslovne odnose sa kupcima. U pogledu ranije zaključenih ugovora, na snazi ostaju Uslovi koji su važili u trenutku njihovog zaključivanja.

Na sva prava i obaveze koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja i ugovorom sa kupcem, primjenjuju se propisi koji važe u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Sporovi koji nastanu zbog primjene ovih Opštih uslova poslovanja i iz ugovora sa kupcima, rješavaće se mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovora se nadležnost stvarno nadležnog suda u Banjoj Luci.

Dana 01.06.2024. godine